Elektronik Makale Gönderme Formuna Erişim için Tıklayınız.

ÜÇ AYDA BİR YAYINLANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

Saygı değer okuyucular,
Dergimizin bu sayısıyla sizlerin huzuruna yeniden çıkıyoruz. Bir sonraki sayımızla 8 senemizi doldurmuş olacağız.
Dergimizi satışa çıkardık. Taliplileri elektronik posta yolu ile müracaat edebilirler.
Bizlere, dergimizin yayın kurallarına uymayan pek çok makale gelmektedir. Bu nedenle gönderdiğiniz makalelerinizin pek çoğunu geri çevirmek veya kabul etmemekle karşı karşıya kalıyoruz. Bu hem bizim ve hem de siz değerli araştırmacılar için zaman kaybına neden olmaktadır. Lütfen, dergimizin yayın ilkelerini gözden geçirerek makalelerinizi gönderiniz.
Dergimizin yayınlanmış sayılarına, arşivlerimizdeki makalelerine www.dergikaradeniz.com; www.dergikaradeniz.net; www.dergikaradeniz.org adreslerinden erişebilirsiniz.
Akademik yükselme sağlayanlara başarılarının devamı, aramızdan ayrılan sosyal bilimcilere Tanrıdan rahmet diliyoruz.
Çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dilerim.

Kudret Safa GÜMÜŞ

Türk edebiyatında, karşılaştırmalı edebiyat ekseninde yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Dîvân şiiri bağlamında da üzerinde çalışılmış, kayda değer eserler söz konusudur. Çalışmamızda; Dîvân şiirinin son döneminde kadın şâirlikleri ile karşımıza çıkan 19.yy’ın ilk yarısında yaşamış olan Leylâ Hânım ile 19. yy’ın ikinci yarısında hayat süren Kastamonulu Bahâr-zâde Fende Hânım’ın “‘âlem bu yâ” redifli gazelleri incelenerek karşılaştırmaya tabi‘ tutulacaktır.
Kastamonulu Bahâr-zâde Fende Hânım, yaşadığı dönemde Kastamonu'da bulunan ve zaman zaman Kastamonu'ya uğrayan şâirlerle şiir sohbetlerinde bulunmuştur. Özellikle Vali Sırrı Paşa’nın Hânımı şâire Leylâ Hânım ile şiir sohbetinde bulunmuş olan Kastamonulu Bahar-zâde Feride Hanım, birbirlerinin şiirlerine nazîreler yazmışlardır. Bunun yanında, her iki şâir de intisap ettikleri tarikâtlere şiirlerinde değinmişler ve o tarikâtlerin kurucularını kendilerine “dest-gîr” saymışlardır. Leylâ Hânım Mevlevîlik tarikâtine intisap ederken, Kastamonulu Bahâr-zâde Ferîde Hânım da Halvetîliğin Şabâniyye kolunu oluşturan Şa‘bân Baba’ya intisap etmiştir. Bu çalışmamızda; iki dost hâmenin birbirinde yarattığı etki “‘âlem bu yâ” redifli birbirine nazîre olan gazellerden hareketle ortaya konulmuş olacaktır.

  Tam Metin için tıklayınız.

Fasih-i Mevlevi Gül ü Mül

Fasih-i Mevlevi Gül ü Mül

by Ahmet İÇLİ

Fasih’in Gül ü Mül adlı münazarası, edebiyatımızın önemli inşa örnekleri arasında yer alır. Eserdeki duygu, düşünce ve ifadedeki zarafet, Fasih’in hat ve resimdeki ustalığını da yansıtır. Mensur olarak anılmakla birlikte eserde hiç de yadsınamayacak kadar manzum parça vardır. Bunlar, başta Sebk-i Hindi şairleri olmak üzere, Arap, Fars ve Türk şairlerin...


Çobanoğlu Aşıklar Kahvesi Derlemeleri -1

Çobanoğlu Aşıklar Kahvesi Derlemeleri -1

by Erdoğan ALTINKAYNAK

Kars’ta aşıklık geleneği sağlam bir biçimde asırlardır yaşamıştır. Güçlü aşıklar ile aşıklık geleneğinin usta-çırak safhasında özellikle “aşık makamları”nı öğrenen çıraklar, yörenin geleneğini günümüze ulaştırmışlardır. Aşık çıraklarından (yanşaklardan) çok güçlü aşıklar yetişmiştir. Bu yanşaklar (çıraklar) ustasının yanında; sazı, sözü, makamı, türleri, usulleri öğrenmiş, ustalaşınca da kendi çıraklarına öğrendiklerini aktarmışlardır. Ancak, “aşıklık...


Postmodern Söylem

Postmodern Söylem

by Vedi AŞKAROĞLU

Postmodern sanat, deneyimden bağımsız değildir. Diğer yaşamsal eylemler gibidir. Özel bir zaman ve mekanla sınırlandırılan ya da eğitim ve estetik beğeni gerektiren bir kavram olmaktan çıkar. Yalnızca bir edime dönüşmüştür ve metinler, okurun bu edimi herhangi bir diğer edim gibi deneyimlemesi için üretilir. Kısaca yaşamın kendisi sanata, sanatın kendisi de...


JSN Mico template designed by JoomlaShine.com